HISTORIE SDH JAROMĚŘ

 

 

V polovině šedesátých let 19. století začaly vznikat dobrovolné hasičské sbory. První sbor byl založen ve Velvarech v roce 1864. Postupně vznikaly další a další. Ani Jaroměř nezůstala pozadu.

V dokumentech nalézáme zprávu o založení a činnosti SDH v královském věnném městě Jaroměři. Tehdejší starosta města, lékárník pan Karel Halla pochopil důležitost hasičství pro obec a hleděl, aby byl v našem městě hasičský sbor založen, neboť mu bylo známo, kolik obrovských a ničivých požárů se přehnalo již městem. Proto 19. října 1872 obecní zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo o založení hasičského sboru ve městě. K tomuto účelu byl zastupitelstvem jmenován tzv. hasičský odbor ve složení:

    1. Halla – starosta města
    2. Čeněk – mydlář
    3. Ránský – sládek
    4. Nykendaj – vinárník
    5. Baudyš – poštmistr
    6. Vodák – mlynář

Všichni byly členy zastupitelstva.

 

 

První schůze odboru se konala 21. ledna 1873, na které bylo rozhodnuto, že se zakoupí – 2 čtyřkolové a 1 dvojkolová skládací stříkačka, všechny 3 dvojproudní, náhradní vůz, potřebné nářadí a výzbroj pro 80 členů. Cena zakoupených stříkaček a ostatních věcí byla 6428 zlatých a 67 krejcarů.

Po zakoupení stříkaček a potřebného nářadí, obrátil se starosta města s vyhláškou z března 1873 na jaroměřské občanstvo, aby přistupovalo ke tvořícímu se sboru.

Celkem se do sboru přihlásilo 60 členů.

Tomuto šedesátičlennému sboru byl při sezené obecního zastupitelstva dne 22. března 1873 zvolen velitel p. Karel Nykendaj – radní. Tak byl sbor ustanoven a zahájil svou činnost. Za prvního cvičitele byl ustanoven p. Alexandr Lelek – policejní revizor, který sloužil už po několik let u pražského hasičského sboru, tudíž měl dobré zkušenosti. Při této příležitosti byly sboru dány také 4 lodě, aby sbor i při povodních chránil životy a majetek svých spoluobčanů.

 

 

Sbor byl původně rozdělen na lezce a stříkačníky. Cvičení se stříkačkami se začalo v prvé polovině května 1873 a cvičilo se pilně. Nebyly však stanovy, valné hromady ani výborové schůze. Ve vedení sboru byl jen velitel a cvičitel. Teprve v únoru 1876 se konala první valná hromada, na které byl zvolen první výbor sboru ve složení:

    1. Nykendaj – velitel
    2. Vlášek – jednatel
    3. Probošt – pokladník

Členové výboru – J. Čermák, F. Exner, A. Marínek, A. Šubrt

Valná hromada uložila výboru, aby vypracoval pro sbor služební řád – stanovy. Výbor sice řád vypracoval, ale valná hromada jej přijala až v únoru 1880 a v květnu jej schválilo i městské zastupitelstvo. Služební řád byl zaslán místodržitelství království českého, která jej v květnu 1880 schválila. Od té doby nastala pravidelná činnost hasičského dobrovolného sboru města Jaroměře.

 

 

© 2024 Sbor dobrovolných hasičů Jaroměř